home clubhuis leden info ligplaatsen galerij media links contact


Huishoudelijk reglement VVW Clothilde VZW


Het gemeenschappelijke reglement maakt integraal deel uit van dit huishoudelijk reglement


       Toetredende en eigenlijke leden dienen eenmalig een ledenfiche in te vullen.                     Volledige versie 2016 →

       Wijzigingen dienen schriftelijk doorgegeven te worden aan het bestuur.                              


Gebruik slibway: deze mag enkel gebruikt worden door leden die een ligplaats hebben  aanbetaald bij VVW Clothilde.

Uitzondering : openbare diensten, zoals NV Zeekanaal, brandweerdiensten, civiele bescherming, federale politie, zeevaartpolitie.


Beperkingen gebruik: gezien de toegangsweg naar de slibway bovendien een fietsroute is het verboden de slibway te gebruiken zon en feestdagen tussen 13.00 U en 18.00 U

Zwakke weggebruikers krijgen absolute voorrang.


In functie van veiligheid  wordt de slibway benut enkel en alleen onder begeleiding, deze persoon dient zich te vergewissen een totaal overzicht te hebben over de ganse situatie

ttz. de begeleider dient zich buiten het trekkend voertuig op te stellen.


Maximumsnelheid wordt bepaald op 5 km per uur


Voertuigen en of aanhangwagens  dienen voor of na de te waterlating onmiddellijk verwijderd te worden van de trekweg en of de slibway


Er wordt maximum één voertuig toegelaten op de trekweg inclusief slibway.


Ligplaatsen . : het bestuur wijst U een ligplaats toe, het is enkel en alleen deze plaats dat U kan gebruiken. Bij de toewijzing houden wij graag rekening met de beperkingen.


Niet leden hebben geen toegang  tot de accommodatie van VVW Clothilde VZW.

Leden hebben het recht maximaal 2 weekends dezelfde vrienden, kennissen of genodigden mee te  brengen tijdens het seizoen.  Wij wijzen hen op hun verantwoordelijkheid:

Wanneer deze genodigden zich aangetrokken  voelen binnen VVW Clothilde VZW worden zij geacht  lid te worden wanneer zij de sport beoefenen, wanneer het puur uit gezelligheid is zonder actief te sporten worden zij veronderstelt steunend lid te worden.


Wanneer een lid of een bezoeker zich niet houdt aan de voorgestelde reglementen kan VVW Clothilde VZW sancties treffen met als gevolg schorsing van het verantwoordelijk lid.


De stemgerechtigde leden zullen tijdens de Algemene Vergadering beslissen het lid aan te houden of  te ontzetten.

 

Wanneer leden enige schade vaststellen aan boten of ligplaatsen verwachten wij dat zij de schade trachten te beperken, de betrokken eigenaar hiervan op de hoogte brengt.  Indien deze onbereikbaar is het bestuur hiervan te verwittigen via het gekend gsm nr


0475 59 83 36Lijst van de booteigenaars hangt in de sanitaire ruimte van het clubhuis


Leden zijn verplicht bij vaststellen van inbreuk op het reglement dit schriftelijk te melden aan het bestuur.  Indien wij vaststellen dat dit bewust niet gebeurd, wordt U mede verantwoordelijk gesteld voor de inbreuk en kunnen ook de sancties tegenover het lid gebruikt worden.


Binnen de site van VVW Clothilde worden er geen BBQ’s of andere kooktoestanden georganiseerd zonder akkoord van het bestuur. Deze maatregel wordt gesteld in functie van de veiligheid binnen de club en de daar aan gekoppelde aansprakelijkheid naar het bestuur. Tevens willen wij dit benadrukken  uit respect naar onze uitbaters en het met hen afgesloten huurovereenkomst.


Ligweide


De ligweide wordt gedeeltelijk afgebakend dit gedeelte is enkel ter beschikking voor leden en hun genodigden.


De club stelt hier een aantal tafels en zitbanken ter beschikking welke de leden moeten behandelen als een goed huisvader.


Wij verwachten van onze leden dat zij dit materiaal benutten waarvoor het dient .


Na gebruik dient alles ordelijk te worden achtergelaten tafels en stoelen terug op hun plaats,  en  het opruimen  van al wat  je er zou kunnen achterlaten.


Indien er dranken benut worden van uit het clubhuis verwachten we van onze leden dat het leeggoed terug naar het clubhuis wordt gebracht.


Er is normaal geen service van uit het clubhuis voorzien


Afstand van verhaal : VVW Clothilde VZW en of NV Zeekanaal kan in geen geval verantwoordelijk gesteld voor gelijk welk ongeval of incident voortkomende uit het gebruik van de infrastructuur en of waterwegen.


Het betalen van het lidgeld impliceert dat U hebt kennis  genomen en zich akkoord verklaard met de statuten en het huishoudelijk reglement.